ตารางหุ้น รายชื่อหุ้น (Financial List)

Trend : แนวโน้มหรือทิศทางของหุ้น Signal : สัญญาณแนวโน้มของหุ้น
Last : ราคาหุ้นล่าสุด Chg % : เปอร์เซ็นต์ราคาที่เปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างราคาล่าสุดกับราคาปิดวันก่อน
Volume : ปริมาณหุ้นที่รอเสนอซื้อที่ ณ ราคานั้นๆ Value : จำนวนเงินที่เกิดจากการซื้อขาย
FFloat% : ปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย MCap(M) : มูลค่าตามราคา ตลาดโดยรวมของหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
P/E : อัตราส่วนราคา ต่อ กำไรต่อหุ้น P/E ยิ่งต่ำยิ่งดี P/BV :ราคาค่าหุ้น ต่อ มูลค่าทางบัญชี
ROE(%) : ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ROE ยิ่งสูงยิ่งดี ROA(%) : ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
D/E : อัตราส่วนหนี้สิน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ debt/equity ค่ายิ่งต่ำยิ่งดี DPS : ปันผลต่อหุ้น
NPM(%) : อัตรากำไรสุทธิ Yield % : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน
PEG : อัตราส่วนที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้น EPS : กำไรต่อหุ้น
CG : เป็นส่วนแสดงถึงคุณภาพของการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล
รอสักครู่...
; ;