Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

00123456
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
30 ธ.ค. 2559 30 ธ.ค. 2559 LTX 1.25 Bath 4.27 20 ม.ค. 2560 - -
TTTM 1.00 Bath 1.90 19 ม.ค. 2560 - -
26 ธ.ค. 2559 26 ธ.ค. 2559 BCPG 0.15 Bath 0.00 9 ม.ค. 2560 1 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
AF 0.01 Bath 1.79 13 ม.ค. 2560 1 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
09 ธ.ค. 2559 09 ธ.ค. 2559 LHSC 0.14 Bath 5.58 27 ธ.ค. 2559 1 ก.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2559 -
QHPF 0.14 Bath 6.53 27 ธ.ค. 2559 1 ก.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2559 -
08 ธ.ค. 2559 08 ธ.ค. 2559 GVREIT 0.09 Bath 2.07 27 ธ.ค. 2559 1 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
AOT 6.83 Bath 1.73 9 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 -
07 ธ.ค. 2559 07 ธ.ค. 2559 CITY 0.08 Bath 2.48 1 ส.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2559 -
WHAPF 0.16 Bath 6.33 26 ธ.ค. 2559 1 ส.ค. 2559 - 31 ต.ค. 2559 -
02 ธ.ค. 2559 02 ธ.ค. 2559 TNH 0.65 Bath 1.73 27 ธ.ค. 2559 1 ส.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2559 -
01 ธ.ค. 2559 01 ธ.ค. 2559 OISHI 1.40 Bath 3.11 24 ก.พ. 2560 1 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
SFP 9.00 Bath 4.43 16 ก.พ. 2560 1 ม.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
WHART 0.09 Bath 1.27 20 ธ.ค. 2559 1 ต.ค. 2559 - 15 พ.ย. 2559 -
001234
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
30 ม.ค. 2560 30 ม.ค. 2560 PICO 0.15 Bath 3.99 1 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559 -
27 ม.ค. 2560 27 ม.ค. 2560 TSC 0.25 Bath 4.46 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 -
26 ม.ค. 2560 26 ม.ค. 2560 TLGF 0.21 Bath 4.81 16 ก.พ. 2560 1 ก.ย. 2559 - 30 พ.ย. 2559 -
19 ม.ค. 2560 19 ม.ค. 2560 BTS 0.17 Bath 8.04 7 ก.พ. 2560 1 เม.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2559 -
06 ม.ค. 2560 06 ม.ค. 2560 TTL 2.00 Bath 1.89 15 ก.พ. 2560 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 -