Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

001234
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 TSC 0.00 Bath 6.40 30 ม.ค. 2561 0.55 -
TLGF 15.00 Bath 4.88 - 0.2145 -
23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 JWD 9.00 Bath 0.66 25 ม.ค. 2561 0.15 -
18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 BTS 2.00 Bath 4.20 22 ม.ค. 2561 0.165 -
04 ม.ค. 2561 04 ม.ค. 2561 TTTM 19.00 Bath 1.80 8 ม.ค. 2561 1.00 -
03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 TTL 0.00 Bath 1.89 5 ม.ค. 2561 2.00 -
LTX 19.00 Bath 3.14 5 ม.ค. 2561 1.25 -
00123456789101112
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 PM 10.00 Bath 5.88 5 มี.ค. 2561 0.45 -
27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 KSL 16.00 Bath 1.26 2 มี.ค. 2561 0.05 -
MBKET 18.00 Bath 5.12 2 มี.ค. 2561 0.45 -
26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 GPSC 20.00 Bath 1.56 28 ก.พ. 2561 0.80 -
GVREIT 12.00 Bath 5.18 28 ก.พ. 2561 0.2009 -
IRPC 19.00 Bath 3.87 28 ก.พ. 2561 0.29 -
LPN 11.00 Bath 4.72 28 ก.พ. 2561 0.35 -
RATCH 20.00 Bath 4.40 28 ก.พ. 2561 1.25 -
23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 FUTUREPF 14.00 Bath 6.21 - 0.337 -
MNIT 15.00 Bath 3.35 - 0.0068 -
MNIT2 15.00 Bath 5.36 - 0.06 -
22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 LIT 12.00 Bath 3.11 26 ก.พ. 2561 0.32 -
VGI 9.00 Bath 0.87 26 ก.พ. 2561 0.036 -
21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 ASK 26.00 Bath 5.92 23 ก.พ. 2561 1.48 -
BKKCP 13.00 Bath 5.77 - 0.18 -
MIPF 13.00 Bath 5.30 - 0.55 -
TIF1 13.00 Bath 7.44 - 0.134 -
TLHPF 13.00 Bath 7.51 - 0.372 -
20 ก.พ. 2561 20 ก.พ. 2561 SNC 30.00 Bath 6.04 22 ก.พ. 2561 0.50 -
IMPACT 8.00 Bath 4.20 - 0.21 -
16 ก.พ. 2561 16 ก.พ. 2561 SPF 6.00 Bath 6.34 - 0.345 -
URBNPF 6.00 Bath 8.28 - 0.12 -
15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 DTAC 4.00 Bath 0.51 19 ก.พ. 2561 0.24 -
13 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561 CPNCG 2.00 Bath 6.48 - 0.2472 -
POPF 2.00 Bath 7.44 - 0.21 -
12 ก.พ. 2561 12 ก.พ. 2561 CRYSTAL 2.00 Bath 7.11 - 0.1447 -
DIF 2.00 Bath 6.64 - 0.245 -
PPF 2.00 Bath 6.97 - 0.1718 -
SIRIP 2.00 Bath 5.37 - 0.155 -
07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 UKEM 28.00 Bath 2.50 9 ก.พ. 2561 0.015 -
PTTEP 12.00 Bath 3.78 9 ก.พ. 2561 2.75 -
TAPAC 19.00 Bath 1.71 9 ก.พ. 2561 0.20 -
WHABT 23.00 Bath 5.50 - 0.132 -
06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 IRC 28.00 Bath 3.78 8 ก.พ. 2561 0.8476 -
METCO 23.00 Bath 3.70 8 ก.พ. 2561 8.00 -
00123
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 Q-CON 25.00 Bath 0.50 2 เม.ย. 2561 0.03 -
TGCI 25.00 Bath 2.53 2 เม.ย. 2561 0.08 -
14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 MACO 18.00 Bath 1.71 15 มี.ค. 2561 0.018 -
12 มี.ค. 2561 12 มี.ค. 2561 MGT 14.00 Bath 3.97 13 มี.ค. 2561 0.07 -
08 มี.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 PICO 23.00 Bath 1.88 9 มี.ค. 2561 0.125 -
GLOBAL 22.00 Bath 1.09 9 มี.ค. 2561 0.1846296296 -
0012345
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 KTC 11.00 Bath 1.79 27 เม.ย. 2561 5.30 -
17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 SPRC 3.00 Bath 6.64 18 เม.ย. 2561 0.6806 -
YUASA 3.00 Bath 1.12 18 เม.ย. 2561 0.24 -
10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 SCCC 27.00 Bath 3.80 11 เม.ย. 2561 4.00 -
09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 INTUCH 27.00 Bath 7.12 10 เม.ย. 2561 1.27 -
05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 ADVANC 26.00 Bath 3.63 9 เม.ย. 2561 3.57 -
04 เม.ย. 2561 04 เม.ย. 2561 SCC 20.00 Bath 3.96 5 เม.ย. 2561 10.50 -
THCOM 25.00 Bath 0.00 5 เม.ย. 2561 1.36 -
; ;