หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

001234567891011121314
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 CTARAF 19.00 Bath 14.52 - 0.10 -
KPNPF 19.00 Bath 4.39 - 0.115 -
MJLF 19.00 Bath 7.95 - 0.225 -
OISHI 28.00 Bath 2.52 4 ธ.ค. 2560 2.30 -
29 พ.ย. 2560 29 พ.ย. 2560 TGROWTH 20.00 Bath 8.09 - 0.2196 -
27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 TNH 15.00 Bath 1.68 - 0.60 -
AJ 14.00 Bath 1.67 29 พ.ย. 2560 0.12 -
ASIA 12.00 Bath 1.21 29 พ.ย. 2560 0.60 -
DCC 8.00 Bath 4.46 29 พ.ย. 2560 0.028 -
CPTGF 15.00 Bath 6.31 - 0.1987 -
EGATIF 15.00 Bath 4.91 - 0.21 -
TTLPF 15.00 Bath 7.09 - 0.3325 -
24 พ.ย. 2560 24 พ.ย. 2560 PTL 7.00 Bath 2.98 28 พ.ย. 2560 0.18 -
KAMART 12.00 Bath 2.84 28 พ.ย. 2560 0.07 -
23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 TPRIME 14.00 Bath 0.64 - 0.0896 -
EPG 8.00 Bath 2.25 27 พ.ย. 2560 0.10 -
JAS 8.00 Bath 7.17 27 พ.ย. 2560 0.15 -
LPH 8.00 Bath 2.56 27 พ.ย. 2560 0.10 -
RPH 8.00 Bath 1.00 27 พ.ย. 2560 0.05 -
FUTUREPF 12.00 Bath 6.16 - 0.352 -
SPI 8.00 Bath 0.72 27 พ.ย. 2560 0.10 -
TFUND 12.00 Bath 5.47 - 0.2121 -
TLOGIS 12.00 Bath 5.93 - 0.2165 -
22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 AAV 7.00 Bath 2.42 24 พ.ย. 2560 0.15 -
AMATAR 8.00 Bath 6.21 24 พ.ย. 2560 0.195 -
SPC 8.00 Bath 2.50 24 พ.ย. 2560 0.50 -
SRIPANWA 8.00 Bath 0.23 24 พ.ย. 2560 0.215 -
BKI 8.00 Bath 3.84 24 พ.ย. 2560 3.00 -
IMPACT 8.00 Bath 4.62 24 พ.ย. 2560 0.20 -
WHA 8.00 Bath 4.09 24 พ.ย. 2560 0.0488 -
BTSGIF 12.00 Bath 6.60 - 0.203 -
MGT 12.00 Bath 1.10 - 0.03 -
21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 CHG 8.00 Bath 1.71 23 พ.ย. 2560 0.012 -
JASIF 12.00 Bath 7.63 - 0.23 -
MONO 1.00 Bath 0.77 23 พ.ย. 2560 0.03 -
TPA 7.00 Bath 6.58 23 พ.ย. 2560 0.50 -
TREIT 7.00 Bath 6.57 23 พ.ย. 2560 0.2028 -
BKKCP 8.00 Bath 5.87 - 0.175 -
TIF1 8.00 Bath 7.57 - 0.134 -
20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 LHK 6.00 Bath 7.80 22 พ.ย. 2560 0.20 -
FTE 7.00 Bath 0.00 22 พ.ย. 2560 0.07 -
SWC 7.00 Bath 2.87 22 พ.ย. 2560 0.25 -
17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 HPF 7.00 Bath 8.79 - 0.095 -
M-II 12.00 Bath 6.79 - 0.10 -
MNIT 8.00 Bath 4.81 - 0.0194 -
MNIT2 8.00 Bath 5.46 - 0.06 -
M-PAT 12.00 Bath 7.04 - 0.177 -
M-STOR 7.00 Bath 6.99 - 0.175 -
WHAPF 30.00 Bath 6.86 - 0.2421 -
SPF 7.00 Bath 6.31 - 0.40 -
URBNPF 7.00 Bath 7.87 - 0.13 -
13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 OHTL 29.00 Bath 1.22 15 พ.ย. 2560 7.00 -
10 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560 LHHOTEL 29.00 Bath 3.65 14 พ.ย. 2560 0.285 -
LHPF 29.00 Bath 5.96 - 0.133 -
QHHR 29.00 Bath 6.53 - 0.16 -
09 พ.ย. 2560 09 พ.ย. 2560 CPNCG 27.00 Bath 6.67 - 0.2448 -
CPNRF 27.00 Bath 5.26 - 0.2879 -
08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 CRYSTAL 27.00 Bath 6.92 - 0.193 -
DIF 27.00 Bath 6.64 - 0.242 -
POPF 27.00 Bath 7.29 - 0.2414 -
PPF 27.00 Bath 6.73 - 0.1809 -
SIRIP 27.00 Bath 5.23 - 0.145 -
07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 WHABT 22.00 Bath 5.50 - 0.1325 -
WHART 22.00 Bath 2.02 - 0.1705 -
01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 SVH 17.00 Bath 2.57 3 พ.ย. 2560 5.00 -
0012345
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 TFUND 3.00 Bath 5.47 - 0.073 -
TLOGIS 3.00 Bath 5.93 - 0.115 -
13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 GOLD 14.00 Bath 3.64 15 ธ.ค. 2560 0.25 -
SSTSS 0.00 Bath 7.17 - - -
12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 AOT 7.00 Bath 1.38 14 ธ.ค. 2560 0.86 -
LHSC 29.00 Bath 5.80 14 ธ.ค. 2560 0.168 -
QHPF 29.00 Bath 7.03 - 0.156 -
TPIPP 27.00 Bath 0.00 14 ธ.ค. 2560 0.06 -
08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 CITY 0.00 Bath 2.36 13 ธ.ค. 2560 0.07 -
07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 GVREIT 25.00 Bath 5.04 12 ธ.ค. 2560 0.155 -
UV 16.00 Bath 2.86 12 ธ.ค. 2560 0.22 -
BCPG 22.00 Bath 3.13 12 ธ.ค. 2560 0.15 -
04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 SFP 16.00 Bath 6.96 7 ธ.ค. 2560 10.00 -
; ;