Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

00123456789
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
26 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561 TTTM 11.00 Bath 1.20 27 ธ.ค. 2561 2.50 -
25 ธ.ค. 2561 25 ธ.ค. 2561 AF 11.00 Bath 4.79 26 ธ.ค. 2561 0.03 -
24 ธ.ค. 2561 24 ธ.ค. 2561 TICON 7.00 Bath 0.00 25 ธ.ค. 2561 0.27 -
TTL 15.00 Bath 1.89 25 ธ.ค. 2561 10.00 -
17 ธ.ค. 2561 17 ธ.ค. 2561 SHREIT 28.00 Bath 0.00 - 0.2212 -
13 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561 AOT 7.00 Bath 1.33 14 ธ.ค. 2561 1.05 -
OISHI 28.00 Bath 4.01 14 ธ.ค. 2561 1.90 -
GOLD 14.00 Bath 3.69 14 ธ.ค. 2561 0.46 -
UV 15.00 Bath 3.95 14 ธ.ค. 2561 0.26 -
12 ธ.ค. 2561 12 ธ.ค. 2561 CITY 0.00 Bath 1.53 13 ธ.ค. 2561 0.04 -
11 ธ.ค. 2561 11 ธ.ค. 2561 LHSC 27.00 Bath 5.42 12 ธ.ค. 2561 0.185 -
GVREIT 25.00 Bath 4.94 12 ธ.ค. 2561 0.2064 -
07 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561 BRRGIF 26.00 Bath 2.90 - 0.1556 -
QHPF 27.00 Bath 6.41 - 0.165 -
SFP 15.00 Bath 8.64 11 ธ.ค. 2561 8.00 -
BCPG 20.00 Bath 3.42 11 ธ.ค. 2561 0.16 -
06 ธ.ค. 2561 06 ธ.ค. 2561 TPIPP 21.00 Bath 5.00 7 ธ.ค. 2561 0.10 -
03 ธ.ค. 2561 03 ธ.ค. 2561 IVL 18.00 Bath 1.75 4 ธ.ค. 2561 0.35 -
TREIT 18.00 Bath 0.87 4 ธ.ค. 2561 0.16 -
00123456
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
29 ม.ค. 2562 29 ม.ค. 2562 TLGF 15.00 Bath 4.56 - 0.22 -
28 ม.ค. 2562 28 ม.ค. 2562 TSC 0.00 Bath 6.96 29 ม.ค. 2562 0.60 -
22 ม.ค. 2562 22 ม.ค. 2562 PJW 7.00 Bath 0.00 23 ม.ค. 2562 0.08 -
18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562 BTS 1.00 Bath 3.76 21 ม.ค. 2562 0.17 -
04 ม.ค. 2562 04 ม.ค. 2562 ORI 18.00 Bath 6.23 7 ม.ค. 2562 0.06 -
03 ม.ค. 2562 03 ม.ค. 2562 LTX 18.00 Bath 2.85 4 ม.ค. 2562 1.50 -
02 ม.ค. 2562 02 ม.ค. 2562 INGRS 11.00 Bath 8.13 3 ม.ค. 2562 0.026 -
DOD 18.00 Bath 0.00 3 ม.ค. 2562 0.44 -
; ;