Date XD : วันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล Symbol : ชื่อหุ้น
Price : ราคา Type Dividend : ประเภทการจ่ายปันผล
Yield : เงินปันผลต่อหุ้นหรืออัตราเงินปันผลตอบแทน Date Dividend : วันที่จ่ายปันผล
Operation Period : ระยะเวลา Share : จำนวนหุ้น

หุ้นปันผล

0012345678910
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
29 ต.ค. 2561 29 ต.ค. 2561 TLGF 15.00 Bath 4.56 - 0.2248 -
25 ต.ค. 2561 25 ต.ค. 2561 SVH 9.00 Bath 2.66 26 ต.ค. 2561 6.00 -
22 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561 CM 8.00 Bath 8.42 24 ต.ค. 2561 0.10 -
HANA 9.00 Bath 5.52 24 ต.ค. 2561 1.00 -
18 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 AEONTS 1.00 Bath 2.04 19 ต.ค. 2561 2.35 -
17 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561 LHSC 2.00 Bath 5.42 18 ต.ค. 2561 0.126 -
PRG 31.00 Bath 4.30 18 ต.ค. 2561 0.30 -
16 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 QHPF 2.00 Bath 6.41 - 0.149 -
ORI 31.00 Bath 6.23 17 ต.ค. 2561 0.04 -
11 ต.ค. 2561 11 ต.ค. 2561 PTT 26.00 Bath 4.10 12 ต.ค. 2561 0.80 -
TFMAMA 25.00 Bath 1.01 12 ต.ค. 2561 1.91 -
08 ต.ค. 2561 08 ต.ค. 2561 TCAP 22.00 Bath 4.23 9 ต.ค. 2561 1.00 -
05 ต.ค. 2561 05 ต.ค. 2561 MODERN 16.00 Bath 7.25 8 ต.ค. 2561 0.10 -
03 ต.ค. 2561 03 ต.ค. 2561 SWC 19.00 Bath 3.16 4 ต.ค. 2561 2.00 -
01 ต.ค. 2561 01 ต.ค. 2561 LANNA 16.00 Bath 6.59 2 ต.ค. 2561 0.45 -
001234567891011121314
Symbol Type Dividend Date Dividend Operation Period Share
29 พ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561 CMC 12.00 Bath 0.00 30 พ.ย. 2561 0.07 -
28 พ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561 BGC 13.00 Bath 0.00 29 พ.ย. 2561 0.06 -
KAMART 13.00 Bath 6.37 29 พ.ย. 2561 0.07 -
SUTHA 14.00 Bath 6.58 29 พ.ย. 2561 0.07 -
CPTGF 14.00 Bath 5.67 - 0.1975 -
EGATIF 14.00 Bath 6.87 - 0.213 -
TTLPF 14.00 Bath 7.06 - 0.30 -
ASIA 12.00 Bath 2.80 29 พ.ย. 2561 0.10 -
27 พ.ย. 2561 27 พ.ย. 2561 SPI 13.00 Bath 0.87 28 พ.ย. 2561 0.20 -
DCC 7.00 Bath 6.04 28 พ.ย. 2561 0.027 -
PTL 11.00 Bath 3.42 28 พ.ย. 2561 0.31 -
SONIC 12.00 Bath 0.00 28 พ.ย. 2561 0.045 -
SPC 12.00 Bath 2.91 28 พ.ย. 2561 0.50 -
TVD 12.00 Bath 0.00 28 พ.ย. 2561 0.05 -
EPG 7.00 Bath 3.40 28 พ.ย. 2561 0.08 -
SEAFCO 12.00 Bath 1.18 28 พ.ย. 2561 0.05 -
26 พ.ย. 2561 26 พ.ย. 2561 SPF 13.00 Bath 6.36 - 0.31 -
FUTUREPF 13.00 Bath 6.12 - 0.351 -
URBNPF 13.00 Bath 7.87 - 0.13 -
HPF 18.00 Bath 6.94 - 0.0899 -
LPH 12.00 Bath 3.39 27 พ.ย. 2561 0.10 -
M-II 19.00 Bath 5.67 - 0.10 -
MNIT 14.00 Bath 4.45 - 0.02 -
MNIT2 17.00 Bath 5.10 - 0.06 -
MNRF 14.00 Bath 0.00 - 0.04 -
M-PAT 18.00 Bath 7.14 - 0.181 -
M-STOR 17.00 Bath 6.97 - 0.11 -
AMATAR 11.00 Bath 6.83 27 พ.ย. 2561 0.19 -
TFG 7.00 Bath 2.66 27 พ.ย. 2561 0.07 -
BTSGIF 13.00 Bath 6.60 - 0.209 -
23 พ.ย. 2561 23 พ.ย. 2561 LHFG 11.00 Bath 3.27 26 พ.ย. 2561 0.035 -
NVD 4.00 Bath 1.71 26 พ.ย. 2561 0.11 -
22 พ.ย. 2561 22 พ.ย. 2561 BKI 7.00 Bath 4.06 23 พ.ย. 2561 3.00 -
JASIF 11.00 Bath 8.83 - 0.22 -
LHK 7.00 Bath 9.62 23 พ.ย. 2561 0.19 -
21 พ.ย. 2561 21 พ.ย. 2561 IMPACT 12.00 Bath 3.94 - 0.22 -
SRIPANWA 7.00 Bath 6.84 22 พ.ย. 2561 0.2204 -
SUN 6.00 Bath 4.97 22 พ.ย. 2561 0.05 -
TNH 13.00 Bath 1.51 22 พ.ย. 2561 0.60 -
20 พ.ย. 2561 20 พ.ย. 2561 BKKCP 7.00 Bath 5.55 - 0.20 -
TIF1 7.00 Bath 6.24 - 0.136 -
ICN 0.00 Bath 4.59 21 พ.ย. 2561 0.05 -
19 พ.ย. 2561 19 พ.ย. 2561 PPF 4.00 Bath 6.62 - 0.1743 -
SIRIP 4.00 Bath 5.14 - 0.147 -
CPNREIT 4.00 Bath 0.00 - 0.4157 -
TPRIME 11.00 Bath 2.86 - 0.1177 -
CPNCG 4.00 Bath 5.89 - 0.2502 -
CRYSTAL 4.00 Bath 7.17 - 0.0623 -
DIF 4.00 Bath 3.97 - 0.26 -
POPF 4.00 Bath 7.28 - 0.2414 -
16 พ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 AIMIRT 4.00 Bath 0.00 19 พ.ย. 2561 0.1902 -
12 พ.ย. 2561 12 พ.ย. 2561 LHHOTEL 28.00 Bath 5.29 13 พ.ย. 2561 0.30 -
09 พ.ย. 2561 09 พ.ย. 2561 LHPF 28.00 Bath 6.36 - 0.133 -
QHHR 28.00 Bath 7.11 - 0.15 -
08 พ.ย. 2561 08 พ.ย. 2561 TMILL 23.00 Bath 5.19 9 พ.ย. 2561 0.15 -
OHTL 23.00 Bath 2.15 9 พ.ย. 2561 8.00 -
TSTE 23.00 Bath 0.97 9 พ.ย. 2561 0.06 -
WHABT 23.00 Bath 5.46 - 0.1325 -
WHART 23.00 Bath 2.85 - 0.1775 -
06 พ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 MC 28.00 Bath 6.09 7 พ.ย. 2561 0.40 -
01 พ.ย. 2561 01 พ.ย. 2561 RAM 16.00 Bath 0.59 2 พ.ย. 2561 8.00 -
; ;